Regulamin SU

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNO – LICEALNYCH W POZNANIU:
GIMNAZJUM NR 33 I XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Regulamin opracowany został w oparciu o:
1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
2. Statut Zespołu szkół Gimnazjalno- Licealnych.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Zespole Szkół Gimnazjalno – Licealnych w Poznaniu działa samorząd uczniowski,
zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy każdego roku wybierają swoich
przedstawicieli w demokratycznych wyborach.
3. Samorząd uczestniczy we wszystkich formach pracy szkoły.
4. Samorząd posiada opiekuna, którym jest jeden z nauczycieli Szkoły akceptowany w tej
roli przez młodzież.
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.


STRUKTURA I WYBORY

1. Samorząd współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
2. Samorząd wyłania spośród siebie władze Samorządu oraz wybiera opiekuna spośród
nauczycieli szkoły.
3. Kadencja Samorządu trwa jeden rok.
4. Władze Samorządu stanowią: przewodniczący, zastępca, skarbnik oraz grupy
problemowe i tematyczne.
5. Udział w pracach Samorządu jest całkowicie dobrowolny.


CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach
uczniów i nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych Szkoły.
2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności
społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.
3. Rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów, wzajemnego wspierania,
współdziałania oraz przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę.4. Kształtowanie umiejętności świadomego, planowanego działania oraz brania
odpowiedzialności za efekty tych działań.


ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, podtrzymywanie i wzbogacanie jej tradycji.
2. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych.
3. Godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią.
4. Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej Szkoły opinii i
potrzeb uczniów..
5. Rozstrzyganie sporów, zapobieganie konfliktom w środowisku uczniowskim.
6. Obrona praw i reprezentowanie interesów wszystkich uczniów.
7. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie
szkoły.
8. Realizowanie pomysłów i postulatów uczniów w miarę możliwości szkoły.
9. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich poczynaniach, opiniach i
problemach (informacje na tablicy ogłoszeń SU, gazetka szkolna).
10. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
11. Inspirowanie wszystkich uczniów do prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska.
12. Redagowanie tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego.
13. Losowanie szczęśliwego numerka.
14. Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami Samorządu i prowadzenia
dokumentacji finansowej.
15. Na wniosek Dyrektora szkoły związany z okresową oceną pracy nauczyciela, RSU
organizuje ankietę wśród uczniów klas uczonych przez tego nauczyciela, przedstawiając
jej zbiorcze wyniki Dyrektorowi w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku przez
Dyrektora.
Ankieta musi być przeprowadzona, w co najmniej 2 klasach wytypowanych przez RSU, z
wyjątkiem sytuacji, w której nauczyciel uczy tylko jedną klasę.
RSU może dołączyć do zbiorczych wyników swój komentarz, opinię.
PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Prezentowanie Dyrektorowi, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej stanowiska
uczniów w różnych sprawach dotyczących życia szkoły.
2. Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia, w szczególności:
- prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
- prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
- prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
 prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem.
3. Odwoływanie członków Samorządu, którzy nie wywiązują się należycie ze swoich
obowiązków.
4. Opiniowanie Statutu Szkoły.
5. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej.
6. Udział przedstawicieli Samorządu w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7. Prawo gromadzenia funduszy.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim uczniom.
2. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
3. W przypadku braku zainteresowania ze strony uczniów możliwe jest zawieszenie lub
rozwiązanie Samorządu.
4. Samorząd współpracuje z reprezentantami klas.
5. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie rocznego planu pracy oraz
niniejszego regulaminu.