Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNO – LICEALNYCH W POZNANIU:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

 

GIMNAZJUM NR 33

 

 

XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

 

Regulamin został opracowany w oparciu o:

·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 roku poz. 1457, 1560 i 1669)

·         Art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

·         Statut Zespołu szkół Gimnazjalno- Licealnych

 

§1

1.    Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2.    Władzami samorządu uczniowskiego są:

a.                  na szczeblu klas – samorządy klasowe,

b.                  na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

3.    Prezydium składa się z następujących funkcji:

a.                  przewodniczący samorządu,

b.                  zastępca przewodniczącego,

c.                  skarbnik,

d.                  sekretarz,

e.                  członkowie prezydium.

4.      Członkiem prezydium samorządu powinien być uczeń, który nie ma problemów z nauką i zachowaniem w szkole.

5.      Członkowie prezydium samorządu uczniowskiego wybierani są przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.

6.    Wybory odbywają się we wrześniu w danym roku szkolnym.

7.      Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie szkoły.

8.      Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

9.      Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

10.  Przewodniczącym samorządu zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

11.  Kadencja prezydium trwa rok.

12.  Przewodniczący samorządu z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

13.  W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.

14.  Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.

15.  Na miejsce odwołanego członka samorządu powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

16.  Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.

17.  Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków samorządu zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu samorządu uczniowskiego.

18.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

19.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

20.  Udział w pracach samorządu jest całkowicie dobrowolny.

§2

1.    Przedstawiciele samorządów klasowych:

a.                  identyfikują potrzeby uczniów,

b.                  inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c.                  informują uczniów o działalności samorządu uczniowskiego,

d.                  stosują się w swojej działalności do wytycznych samorządu uczniowskiego oraz dyrekcji szkoły,

e.                  realizują cele samorządu uczniowskiego,

f.                   współpracują z samorządem uczniowskim,

g.                  zgłaszają propozycję działań dla samorządu uczniowskiego,

h.                  włączają uczniów w ogólnoszkolne działania samorządu uczniowskiego.

2.    Zebrania ogólne przedstawicieli samorządów klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest radą samorządów klasowych.

§3

1.      Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a.                  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b.                  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c.                  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d.                  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

e.                  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

f.                   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2.      Cele samorządu uczniowskiego:

a.                  uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów i nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych szkoły,

b.                  kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

c.                  rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów, wzajemnego wspierania, współdziałania oraz przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę i grupę,

d.                  kształtowanie umiejętności świadomego, planowanego działania oraz brania
odpowiedzialności za efekty tych działań.

3.    Kompetencje samorządu uczniowskiego:

a.                  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b.                  opracowanie rocznego planu działania samorządu,

c.                  uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

d.                  identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

e.                  przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków samorządu uczniowskiego,

f.                   zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji samorządu,

g.      przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

4.      Do obowiązków członków prezydium samorządu uczniowskiego należy:

a.                  uczestnictwo w pracach samorządu i realizacja celów samorządu,

b.                  stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c.                  uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d.                  troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy samorządu,

e.                  włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania samorządu.

5.      Obrady prezydium samorządu uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego samorządu lub opiekuna samorządu przynajmniej raz w miesiącu.

6.      Zadania samorządu uczniowskiego:

a.                  dbanie o dobre imię i honor szkoły, podtrzymywanie i wzbogacanie jej tradycji,

b.                  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

c.                  godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią,

d.                  przedstawianie dyrektorowi, radzie rodziców i radzie pedagogicznej szkoły opinii i potrzeb uczniów,

e.                  rozstrzyganie sporów, zapobieganie konfliktom w środowisku uczniowskim,

f.                   obrona praw i reprezentowanie interesów wszystkich uczniów,

g.                  inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie szkoły i poza nią,

h.                  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

i.                    realizowanie pomysłów i postulatów uczniów w miarę możliwości szkoły,

j.                    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

k.                  informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich poczynaniach, opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeń samorządu i inne media społeczne),

l.                    dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,

m.                inspirowanie wszystkich uczniów do prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

n.                  redagowanie tablicy ogłoszeniowej samorządu.

o.                  na wniosek dyrektora szkoły związany z oceną pracy nauczyciela, samorząd
organizuje ankietę wśród uczniów klas uczonych przez tego nauczyciela, przedstawiając jej zbiorcze wyniki dyrektorowi w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku przez dyrektora. Ankieta musi być przeprowadzona, w co najmniej 2 klasach wytypowanych przez samorząd, z wyjątkiem sytuacji, w której nauczyciel uczy tylko jedną klasę. Samorząd może dołączyć do zbiorczych wyników swój komentarz i opinię.

§4

1.    Opiekun samorządu uczniowskiego pełni funkcję doradczą samorządu.

2.    Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.

3.    Opiekun samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

4.    Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.

§5

1.    Wszystkie decyzje prezydium podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2.    Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

3.    Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie rocznego planu pracy oraz
niniejszego regulaminu.

4.    Niniejszy regulamin udostępniony jest wszystkim uczniom.

5.    Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

 

6.    W przypadku braku zainteresowania ze strony uczniów możliwe jest zawieszenie lub
rozwiązanie samorządu.